http://terjesending.com

Din handlevogn: 0 varer.


Kjøpsbetingelser

Innledning: 

Registrering og bestilling på TerjeSending.com, via telefon eller via showroom  er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet medsalg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven ogehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.

1. Avtalen 
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i faktura (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet,andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt dissesalgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt omkjøpet i faktura, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene 
Selger: T.S. PRODUCTION
Kontaktadresse: Ekliveien 34, 3960 STATHELLE.  
E-post: post@terjesending.com
Organisasjonsnummer: 992 955 619 MVA
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser 
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto,fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementenei totalprisen, gis i tilsendt pdf-faktura. 

4. Avtaleinngåelse 
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommetskrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren på faktura eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Tilbehørsprodukter
Tilbehørsprodukter (underlag,lister, verktøy mm) finner du under hvert enkelt produkt. Det leveres frakfritt med parkett, laminat og dører. Det leveres kun det tilbehørsproduktet som du finner under det aktuelle hovedproduktet. Ved kjøp at kun tilbehørsprodukter, eller andre tilbehørsprodukter enn under det aktuelle produktet, vil det påløpe fraktkostnader. Dette vil bli avtalt på forhånd. 

6. Ordrebekreftelse 
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

7. Betaling 
Det blir tilsendt pdf-faktura, som enten betalest via nettbank eller visa/mastercard. Ved betaling med kredittkort, må kjøper ta kontakt pr telefon. Alle ordrer forskuddsbetalest. 

8. Levering m.v. 
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted somer angitt på faktura. Normal leveringstid er 2-6 virkedager i Sør-Norge, 5-12 i Nord-Norge, så fremt alle varer var på lager ved bestillings tidspunkt. Leveringstid som er oppgitt i nettbutikken, er ment som veiledende , og kan avvike. T.S. PRODUCTION står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Levering skjer til gateadresse, det inkluderer ikke innbæring I leilighet eller hus. Eventuelle fraktskader må noteres på fraktbrevet ved mottak. Det er viktig at kjøper går igjennom hele forsendelsen, 

9. Risikoen for varen 
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen ihenhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett 
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter atvaren, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema ermottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på etsenere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevis hensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrefristen vil returkostnader tilfalle kjøper.


11. Retur
Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, minimum 3 kartonger. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Tilbudsvarer og partivarer tas ikke i retur. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur, derdet ikke er produktfeil, blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

12. Undersøkelse av varen
 
Når kjøperen mottar varen, skal det undersøkes om den er i samsvar medbestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Eventuelle transportskader skal merkes av på fraktbrevet, og sendespr. epost til 
post@TerjeSending.com. Oppdages skaden etter at sjåfør erdratt, skal sjåfør kontaktes, og få det market av. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktenspunkt 11.

13. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etterat han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefakseller brev). Egne betingelser ved transportskader.


14. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innenden tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kanlikevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

15. Kjøperens rettigheter ved mangel 
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning forøkonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf.forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

16. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen,og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren ihenhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendigheteneholde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samterstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreverenter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristenløper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkasso virksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 125 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

17. Garanti 
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

18. Personopplysninger 
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagrede personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklameeller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtale inngåelsen. T.S. PRODUCTION streber etter å håndterer personopplysninger på best og sikrest mulig måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportørendu velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummeroppbevares ikke av T.S. PRODUCTION utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon ogkreditering. Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a.kapasitetsplanlegging. Vi bruker og kreve en cookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling. Vi tilbyr alle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering på TerjeSending.com. Det er også enkelt å melde seg av fra e-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar, eller ved å sende oss en e-post. T.S. PRODUCTION selger ikke personopplysningertil tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

19. Konfliktløsning 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
Ditt tips er nå sendt til kim@steinhaug.com
Vi behandler din henvendelse, vennligst vent...
Tips en venn - Fyll ut feltene under å klikk "Send tips"
Ditt navn

Din epost
Venns navn

Venns epost
Kommentar
Tips en venn - Fyll ut feltene under å klikk "Send tips"
Ditt navn

Din epost
Venns navn

Venns epost
Kommentar


Easy Webshop er levert av Systemweb.no. | Informasjonskapsler | Retningslinjer for personvern | Mobilutgave